PIVNI-CHLAZENI.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 777 623 525
email: info@chlazeni-pivo.cz
www: chlazeni-pivo.cz

Sanitační přípravek Šenkýřka CIP 1,3 kg

Silně KONCENTROVANÝ alkalický prostředek pro SANITACI pivního potrubí, kohoutů, KEG sudů atd. Bez zápachu, úsporné dávkování.

Cena s DPH 188 Kč KOUPIT
Cena bez DPH 156 Kč
Běžná cena 206 Kč
Ušetříte 18 Kč
Skladem ANO
Nákup po telefonu
495 582 100
Kód produktu SAN00159

DO KOŠÍKU BYLO PŘIDÁNO

OBJEDNAT Sanitační přípravek Šenkýřka CIP 1,3  kg

Sanitační přípravek Šenkýřka CIP 1,3 kg

Silně KONCENTROVANÝ alkalický prostředek pro SANITACI pivního potrubí, kohoutů, KEG sudů atd. Bez zápachu, úsporné dávkování.

POKRAČOVAT ZPĚT K NÁKUPU
DALŠÍ PRODUKT PŘEDCHOZÍ PRODUKT
SKLADEM

Výhody: bez zápachu odstranuje mastnotu nižší koncetrace roztoku (více sanitací cca. 20x)


Návod použití: rozmíchání 0,5% roztok do 5l (0,5dl na 5l vody) nechat působit 10-15 minut důkladně propláchnout studenou pitnou vodou

Složení: potassium hydroxide_x000d_, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

 

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Hmotnost: 1,3 Kg
0 ks zboží 0 Kč